Quyết định 1285/QĐ-BNN-KHCN công bố định mức trong xây dựng công trình thủy lợi

Quyết định 1285/QĐ-BNN-KHCN công bố định mức trong xây dựng công trình thủy lợi
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 1285/QĐ-BNN-KHCN
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 định mức về xây dựng công trình thủy lợi:
1. Định mức chi phí thiết kế cơ khí công trình thủy lợi.
2. Định mức dự toán công tác xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực công trình.
Điều 2. Việc công bố các định mức trên làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, vận dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán công tác xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực và dự toán chi phí thiết kế cơ khí các dự án thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

» điều chỉnh giá thiết kế quy hoạch xây dựng Thủy lợi
Liên hệ nội thất đông tây
Điện thoại: 0985175176
Email: noingoaithat@gmail.com
Thiết kế xây dựng, Thiết kế nội thất, Thi công đồ nội thất
Liên hệ  Đầu trang
 

Bài viết mới

Nội thất Đông Tây Giới Thiệu Chính sách & Quy định Hỗ Trợ Khách Hàng
Liên hệ Công Anh: 0985175176 Giới thiệu Công Ty Chính sách chất lượng Địa Chỉ Liên Hệ
Công ty TNHH sáng tạo FMV Báo giá thiết kế kiến trúc Chính sách bảo hành Sơ đồ chỉ đường
Đại điện: Hoàng Sơn Tú, Giấy ĐKKD/Mã số thuế: 0108356227 Thi công Nội thất Chính sách đổi hàng Phương Thức T.Toán
Địa chỉ: Số 5, ngách 72/19 Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Các bước thực hiện Chính Sách Bảo Mật Phương thức vận chuyển
Email: noingoaithat@gmail.com - Website: noithatdongtay.com